Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on LogOn Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.05.2021.

1. Rekisterinpitäjä

LogOn Finland Oy
Y-tunnus: 3183852-7
Hämeenkatu 54-56 A 7
11100 RIIHIMÄKI
040 5158767
info@log-on.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonas Hovinen
jonas.hovinen@log-on.fi
050 3673268

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja prospektirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivujen kautta on mahdollista lähettää yhteydenottolomake. Sivustolla on mahdollisesti myös muita täytettäviä ja sähköisesti lähetettäviä lomakkeita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja toiminnan kehitys. Rekisterin tiedot perustuvat lomakkeen lähettäjän täyttämiin tietoihin. Lomakkeen lähettäessään lomakkeen lähettäjä antaa suostumuksen tietojensa rekisteröintiin. Rekisterin tiedot säilytetään LogOn Finland Oy:n käyttämässä julkaisujärjestelmässä. Lomakkeilla antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei myöskään käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yhteydenottolomakkeen lähettäjän täyttämät tiedot.

  • Henkilön nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Yrityksen nimi
  • Vapaa tekstikenttä ja sen sisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lomakkeiden tiedot voidaan luovuttaa LogOn Finland Oy:n sisällä palautteen, kysymysten tai kommenttien käsittelyä varten. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten tai organisaatioiden käyttöön.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Vieritä ylös